Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică DÂMBOVIȚA

În realizarea obiectului  de activitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa  are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Național Anual aprobat de către Guvernul României;
 2. organizează şi efectuează cercetari statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, cercetări statistice selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice, precum şi a metodologiei de organizare si realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de INS cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 8. informează, din proprie inițiativă sau la solicitarea administraţiei publice locale, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Dâmbovița şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului Statistic Naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 10. monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 11. implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de bune practici al statisticii europene, în sistemul statistic din judeţul Dâmbovița;
 12. promovează cultura statistică în judeţul Dâmbovița. şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 13. prezintă anual informări asupra activităţii desfăşurate prin elaborarea Raportului anual de activitate sau ori de câte ori sunt solicitate de către INS;
 14. elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului, în domeniul statisticii, spre a fi diseminate;
 15. administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 16. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către INS prin acte normative pentru domeniul specific de activitate.